Avís legal de Mutua Universal

Identificació Fiscal

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm.10 (en endavant MUTUA), amb CIF G08242463, té el seu domicili social i fiscal a Av Tibidabo 17-19, 08022 Barcelona.

MUTUA està inscrita amb el número deu en el Registre d'Entitats Col•laboradores de la Seguretat Social del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

MUTUA és titular del domini d'internet bienvenido.mutuauniversal.net. Tanmateix, és titular dels subdominis o portals depenents d'aquest (en endavant, els dominis). La direcció general de correu electrònic de contacte és info@mutuauniversal.net.

Condicions Generals

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. MUTUA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

MUTUA és titular de tots els drets de propietat industrial i intel•lectual del material publicat a les corresponents pàgines web dels dominis. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, imatges, codis font, continguts i altres elements. Tot això, amb excepció dels drets que no són propietat de MUTUA i que pertanyin als seus respectius titulars.

Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de la persona (des d'ara l’usuari/s) que accedeix a la informació continguda a les pàgines web dels dominis de MUTUA, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de les pàgines web dels dominis de MUTUA per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de MUTUA.

Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel•lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

Documents Continguts a les Pàgines Web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es troben ubicats a les pàgines web dels dominis de MUTUA podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de MUTUA.

MUTUA no garanteix la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, de manera que no respon quan tingui lloc aquesta falta d'idoneïtat -en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que es pugui derivar de l'ús dels mateixos. MUTUA no serà responsable de les dades i perjudicis que poguessin derivar d'aquesta utilització.

Enllaços amb Llocs de Tercers

MUTUA proporciona a l'usuari l'accés a altres llocs web de tercers mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen a les pàgines web dels dominis de MUTUA. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destí, que es troben fora del control de MUTUA, per la qual cosa MUTUA no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços d’hipertext. Així mateix, MUTUA no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als quals facilita l'accés.

Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Les dades de caràcter personal proporcionades per persones físiques a través de les pàgines web dels dominis de MUTUA seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat i responsabilitat de MUTUA degudament inscrit en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En el moment de la recollida de les dades (com ara apartat de contacte, sol•licitud d'accés web, candidatura d'ocupació, etc.) S'informa degudament d'acord amb el que estipula l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD). Als efectes del que disposa la LOPD, MUTUA es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades facilitades. Igualment, s'adopten les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En cap cas les dades seran cedides a tercers per a finalitats diferents de les previstes en cada cas. MUTUA us informa que podrà utilitzar, de forma totalment anònima, determinada informació de les seves visites a les pàgines web dels dominis amb fins d'anàlisi i estudi del trànsit d'aquestes i/o per millorar els serveis que li oferim.

Qualsevol dada o informació que sigui enviada a MUTUA, siguin els que siguin el seu format i suport, serà tractat amb absoluta confidencialitat i reserva. Només en el cas que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat requereixin l'accés a aquesta informació, en els estrictes termes de la legislació vigent i tots aquells altres supòsits legalment establerts, li serà proporcionada conforme al que exigeix la Llei. MUTUA no utilitzarà en benefici propi o de tercers, qualsevol informació que li sigui proporcionada, o una reproducció parcial o total d'aquesta per qualsevol mitjà.

Amb caràcter general se l'informa que, si ho desitja, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte a les dades de caràcter personal recollides, mitjançant petició escrita acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI dirigida a MUTUA, (Dept. Seguretat Informàtica) Av Tibidabo 17-19 - 08022 Barcelona, o aportant aquesta documentació de forma presencial a qualsevol dels nostres centres assistencials.

Per a qualsevol altre tema relacionat amb la privacitat i protecció de dades de caràcter personal, pot dirigir un missatge a l'adreça de correu electrònic lopd@mutuauniversal.net.

Árees d’Accés Restringit de les Pàgines Web

Determinades pàgines web dels dominis de MUTUA disposen d'un apartat d'accés restringit a usuaris registrats. Les condicions d'ús, responsabilitats i altres aspectes que es deriven de la utilització d'aquestes àrees són posades en coneixement dels usuaris en el moment del seu registre.

Limitació de Responsabilitat

En cap cas MUTUA, els seus proveïdors o tercers reflectits en les pàgines web dels dominis seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent-hi, entre d’altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin del ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús de les pàgines web dels dominis, qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o informació continguda en qualsevol d'aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat d’aquests danys. Si la utilització per l'usuari dels materials o informació de les pàgines web dels dominis comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari serà responsable d'aquests costos.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.